تاریخ تحلیل:16/09/1401
سبک تحلیل:تکنیکالی
تاریخ اعتبار تحلیل:16/09/1401

فهرست مطالب

تحلیل فملی

توضیحات تست