تاریخ تحلیل:12/04/1401
سبک تحلیل:تکنیکالی
تاریخ اعتبار تحلیل:12/04/1401

فهرست مطالب

تحلیل فملی

توضیحات تست