تاریخ تحلیل:07/11/1400
سبک تحلیل:تکنیکالی
تاریخ اعتبار تحلیل:07/11/1400

فهرست مطالب

تحلیل فملی

توضیحات تست