تاریخ تحلیل:02/01/1402
سبک تحلیل:تکنیکالی
تاریخ اعتبار تحلیل:02/01/1402

فهرست مطالب

تحلیل فملی

توضیحات تست